Από 1η Φεβρουαρίου 2024 τίθεται σε εφαρμογή το νέο ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων. 

Σε αυτ, θα απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία.

Με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε έγινε η εξειδίκευση της λειτουργίας, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 58 του.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που διασυνδέει όλα τα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε μία κοινή βάση δεδομένων.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο οι ειδικευμένοι γιατροί των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα αξιολογούν και θα καταχωρούν με ιατρική τεκμηρίωση τη σοβαρότητα της νόσου και την αναγκαιότητα του ασθενή να υποβληθεί σε τακτική χειρουργική επέμβαση.

Από τη λίστα αναμονής θα εξαιρούνται φυσικά τα επείγοντα περιστατικά, ωστόσο τόσο τα τακτικά, όσο και τα έκτακτα χειρουργεία θα δηλώνονται υποχρεωτικά στο σύστημα.

Στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον θα καταχωρείται η εκτίμηση του γιατρού για τον δυνατό χρόνο αναμονής με κριτήριο την ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς, και ο ίδιος ο ασθενής θα ενημερώνεται άμεσα για την ημερομηνία της επέμβασης του.

Κάθε θεράπων χειρουργός συμπληρώνει σε πρότυπο ηλεκτρονικό έντυπο του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ή σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού την αντίστοιχη ενότητα Δήλωση Έκτακτου/Επείγοντος Περιστατικού του υποσυστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στην οποία περιλαμβάνεται και η ανάλογη τεκμηρίωση, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Ο θεράπων χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό σύμφωνα με ακόλουθο πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύστημα, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγοριοποίηση των περιστατικών και συμπληρώνει το αντίστοιχο στοιχείο του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου.

Δικαιώματα Ασθενών

Κάθε ασθενής δύναται, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα ιατρικά του δεδομένα, να αιτείται και να πληροφορείται για τα προγραμματισμένα χειρουργεία του, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που δημιουργείται για το σκοπό αυτό, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.).

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα ανήλικα φυσικά πρόσωπα, εισέρχονται στην εφαρμογή τα πρόσωπα που ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι του ασθενούς, ήτοι οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, του ασθενή (ή του νόμιμου εκπροσώπου του) εμφανίζονται τα στοιχεία με τις ενεργές καταχωρίσεις της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων του αιτούντος, ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς, στα νοσοκομεία και τις κλινικές τους που έχει προγραμματιστεί η χειρουργική επέμβαση και δεν έχει ακόμη διενεργηθεί.

Ειδικότερα εμφανίζονται: α) το Νοσοκομείο και το Τμήμα/Κλινική που θα γίνει η επέμβαση, β) η προγραμματισμένη ημερομηνία της επέμβασης, γ) ο Μοναδικός Αριθμός εγγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δ) ο βαθμός σοβαρότητας, ε) η ημερομηνία εγγραφής στη λίστα, στ) η ημερομηνία εξέτασης- κλινικής εκτίμησης, ζ) ο Κωδικός και το είδος της επέμβασης.

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου. Η καταγγελία εξετάζεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία οφείλει να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον ασθενή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Η σχετική απάντηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2α/οικ.2043/2024 – ΦΕΚ 152/Β/12-1-2024

(Επισκέφθηκε 12 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)