Έκλεισε η πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού την περασμένη Παρασκευή 12 Μαρτίου για να αρχίσει η διαδικασία της πληρωμής της 1ης δόσης 2021, που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου, τελευταία ημέρα του μήνα, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ.

 Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά μέσα στον Απρίλιο, επομένως όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση, θα μπορούν να το πράξουν τότε. Το επίδομα του παιδιού (γνωστό και ως επίδομα τέκνων) παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1,5 εκατ. παιδιά και καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. 

Τα χρήματα είναι από 70 έως 140 ευρώ το μήνα για οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα έως 12.000 ευρώ και από 56 έως 140 ευρώ το μήνα για οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα έως 30.000 μήνα.

H αίτηση για το επίδομα τέκνων (Α21) υποβάλλεται μία φορά ετησίως, από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των προσωπικών κωδικών Τaxisnet των δικαιούχων.

Ενδιάμεσα αρκετές φορές και για λίγες μέρες, η πλατφόρμα κλείνει λόγων των προγραμματισμένων σταδιακών πληρωμών προς τους δικαιούχους, χωρίς σε καμία περίπτωση οι δικαιούχοι να χάνουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν την αρχική αίτησή τους, αν δεν την έχουν υποβάλει. Απλά οι δικαιούχοι του επιδόματος που θα κάνουν αργότερα την αίτηση, θα εισπράξουν τα ποσά των προηγούμενων μηνών που δικαιούνται όλα μαζί (αναδρομικά).

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο κατά την διάρκεια του έτους:

Αν δεν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21, τότε υποβάλλεται η αίτηση με την προσθήκη του τέκνου (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του) και για το τέκνο αυτό ο δικαιούχος θα εισπράξει αναλογία επιδόματος.

Αν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21 (λόγω ύπαρξης και άλλων τέκνων), τότε πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση (ηλεκτρονικά) και να προσθέσει το νέο τέκνο (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του).

Σχετικά παραδείγματα: αν γεννηθεί το τέκνο τον Απρίλιο, ο δικαιούχος υποβάλλοντας την αίτηση του, θα εισπράξει το επίδομα που δικαιούται για οκτώ (8) μήνες (για το νέο τέκνο). Αν γεννηθεί τον μήνα Νοέμβριο, θα εισπράξει το επίδομα που δικαιούται για ένα (1) μήνα, ενώ αν γεννηθεί τον μήνα Δεκέμβριο, δεν θα εισπράξει επίδομα για το τρέχον έτος (για το νέο τέκνο).

Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής:
Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων. Εφόσον πληρούν τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του τέκνου που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη και έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια των τέκνων ή υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του τέκνου που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.

Σε περιπτώσεις των ενήλικων τέκνων (φοιτητών, σπουδαστών) που δεν εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης Α21 το ΑΦΜ τους, αλλά μόνο το ΑΜΚΑ τους, τότε τα τέκνα πρέπει να μεταβούν σε ΚΕΠ ώστε να αντιστοιχίσουν το ΑΦΜ με το ΑΜΚΑ τους. Κατόπιν ο δικαιούχος γονέας πρέπει υα ακυρώσει την εκκρεμή αίτηση του και να υποβάλλει νέα στην οποία θα αντληθούν αυτόματα τα ορθά-διορθωμένα στοιχεία.

Σε περιπτώσεις των τέκνων που είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμια, απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, του δωδεκαψήφιου αριθμού ακαδημαϊκής ταυτότητας τους. Σε περίπτωση που αλλάξουν Πανεπιστήμιο (λόγω μεταγραφής ή αλλαγής μετά από νέες εξετάσεις), τότε θα πρέπει να αναγραφεί ο νέος αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας τους.

Σε περίπτωση των τέκνων που είναι σπουδαστές (ιδιωτικά ΙΕΚ, δημόσια ΙΕΚ, κλπ), απαραίτητο είναι η καταχώρηση στην αίτηση Α21, της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική επισύναψη (σκαναρισμένη) της βεβαίωσης σπουδών.
Aναφέρεται ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά το οποίο έλαβαν πτυχίο. Το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους είναι η 31η Αυγούστου για τα τέκνα εκείνα που πήραν πτυχίο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και η 31η Δεκεμβρίου για εκείνα που πήραν πτυχίο από τον μήνα Σεπτέμβριο και μετά.

 

madata.gr

(Επισκέφθηκε 12 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)